Terms of Service

Общи условия за използване на сайта

С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между фирма ИнтелиАгро ЕООД, като орагнизатор на събитието InteliFresh, от една страна, и участниците в събитито, от друга страна.

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия, преди да направите Вашата регистрация. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ИнтелиАгро ЕООД. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Посетител на събитие и ИнтелиАгро ЕООД. Чрез регистрацията за събитие, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития, организирани от ИнтелиАгро ЕООД.

I. Основни понятия в настоящия договор

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:

Събитие: Събитието, за което приемате Общите условия при регистрация

Дата: Официално обявената дата на събитието, за което приемате Общите условия при регистрация.

Организатори: ИнтелиАгро ЕООД

Участник: Всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие, която е достъпна на уебсайта.

Уебсайт/ Страница на събитие: Това е страница на домейна http://www.agroevents.eu/, която предоставя на участниците възможност за получаване на официална информация за събитието InteliFresh, както и онлайн регистрация.

II. Онлайн регистрация

За да се регистрират за събитието, Участниците трябва да попълнят онлайн форма за регистрация, която може да се намери на уебсайта на събитието.

Организаторът си запазва правото да не обслужва Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни. Участници, които въвеждат явно и системно неверни данни ще бъдат изтривани от системата. В такъв случай договорът се прекратява автоматично.

III. Потвърждение на регистрацията

Всеки регистриран Участник трябва да получи автоматично потвърждение по имейл с данни за извършване на плащането. Организаторът не носи отговорност, ако предоставеният имейл адрес е невалиден.

Ако потвърждението на регистрацията се забави повече от два работни дни, участниците следва да уведомят организатора по имейл inteliagro.events@gmail.com или office@inteliagro.bg .

IV. Такса регистрация на Участници

Обявените такси в регистрационната форма са с включен ДДС спрямо законовите разпоредби в Република България. След като данните са попълнени успешно, регистрираният Участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършване на плащането.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок от не повече от три (3) работни дни, в случай, че в условията на събитието изрично не е упоменат друг срок.

V. Защита на личните данни

Организаторът стриктно прилага съответните мерки за защита на личните данни от трети лица, съобразно Закона за защита на личните данни. Организаторът се задължава да не променя или разкрива никаква лична информация за участниците, регистрирани на събитието, както и да не предоставя събраната информация на трети лица.

Организаторът си запазват правото да използват част от въведените данни в регистрационната форма като част от статистическа информация, която обявява за съответното събитие, както и за свои маркетингови цели.

Личните данни, предоставени от посетителите, могат да бъдат използвани, за информиране за развитието на дейността на Организаторите.

Всеки участник, регистриран за събитието, се съгласява да бъде сниман по време на събитието и тези снимки стават притежание на Организатора. Организаторът си запазва правото да фотографира и заснема залата и посетителите по време на събитието и да използва заснетите материали за маркетингови цели.

Организаторът си запазва правото да предоставя името и фирмата (без други данни) на всеки участник за изработване на материали, свързани със събитието (подаръци и други).

При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес, телефон, представлявана организация/фирма), информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията (дата, час, IP адрес), абонаменти за нюзлетъри съхраняваме до прекратяване на абонамента от Ваша страна.

ИнтелиАгро ЕООД обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове. Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като ни пишете на office@inteliagro.bg .

Като лице, за което се отнасят данните, имате право на достъп до обработваните за Вас лични данни. Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Осигуряваме максимална защита на регистрираните за нашите събития, когато ни предоставят своите данни. ИнтелиАгро ЕООД няма да разпространява Ваши лични данни без Ваше изрично съгласие. След изтичане на срока за обработване на личните Ви данни, ние ще ги изтрием по траен начин и няма да ги използваме в бъдеще, освен ако не е налице Ваше изрично съгласие.

VI. Авторско право

Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на Организаторите или на носителите на авторското право. Участниците имат право да използват тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организаторите или от страна на носителя на съответните авторски права.

Използването на информация от сайта http://www.agroevents.eu чрез RSS канал е разрешено в случай, че това не нанася вреди на ИнтелиАгро ЕООД и ясно бъде посочено с име на сайта и линк към него, от който е взет материала.

ИнтелиАгро ЕООД си запазва правото по всяко време да прекрати предоставянето на материали чрез RSS канал, без да е необходимо предварително известие.

Копиране, използване и възпроизвеждане на информация от сайта http://www.agroevents.eu , без знание и съгласие от ИнтелиАгро ЕООД, е забранено и се преследва по законов ред.

VII. Невъзможност за присъствие

При невъзможност за участие, Участникът е длъжен да уведоми ИнтелиАгро ЕООД по електронен път (имейл), не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събитието. След получаване на имейл, Организаторът се задължава да възстанови 50% от заплатената от Участника такса. Това условие не важи за групи от 2-ма или повече човека от една и съща фирма/организация.

При невъзможност за участие, Участникът може да бъде заменен с друг. Участникът следва да уведоми Организаторът по имейл най-късно 3 календарни дни преди събитието.

VIII. Ограничаване на отговорността

Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от Организатора причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

Организаторът не поема отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието.

Организаторът не носи отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието на Участника в събитието.

Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

Организаторът си запазва правото да променя програма, състав на лектори, локация на събитието, от първоначално обявените такива.

IX. Отлагане или отмяна на събитието

Организаторът си запазва правото да отложи или отмени събитието. Организаторът се задължава да посочи друга дата или да даде указания за възстановяване на внесените от Участниците суми.

При отлагане на събитието, Участникът има право да се откаже от участие и да заяви възстановяване на внесените суми до 15 дни след уведомяване по имейл от Организатора за отлагане на събитието. В случай на прекратяване на договора по различни причини, Организатора не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи за Участника или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на участника.

X. Промени

Организаторът си запазват правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.

Отношенията между Организатора и титуляра на регистрацията ще се уреждат и тълкуват изключително в съответствие със законите на Република България. Настоящите Общи условия са приети с решение на управителя на ИнтелиАгро ЕООД, в качеството си на Организатор на събитието InteliFresh.

Последна редакция да документа: 10 януари 2019 г.